News and Events

Always updated...

ZNA BELGIAN KOI SHOW 2022

Adult Tategoi Champion - este foi um dos grandes prémios que arrecadámos no Koi Show da Bélgica que se realizou nos dias 7 e 8 de Maio.

KOI LAGOS - Os nossos prémios 😊🙏🇵🇹🎊🥳🥰
🏆 Adult Tetegoi Champion
🏆 Best in Variety Bekko
🥇 N°1 Best Size 6
🥈 N°2 Kinginrin A Size 2
🥉 N°3 Kohaku Size 5
#koilagosdejardim #BKS